Algemeen

Bank of Scotland hecht veel waarde aan de privacy en beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Ook vinden wij het belangrijk om u helder te informeren over hetgeen wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat wij goed met uw gegevens omgaan, hebben wij onderstaande uitgangspunten vastgesteld:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens. Ons beleid is afgestemd op de Wbp.
 • Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is in te zien via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (onder ‘Melden/Meldingenregister’).
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen is van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers worden periodiek getraind in het zorgvuldig omgaan met klantgegevens.
 • Het privacy-beleid van Bank of Scotland wordt periodiek opnieuw vastgesteld en vastgelegd in dit Privacy Statement.
   

Bank of Scotland is een handelsnaam van Bank of Scotland plc. Bank of Scotland plc is op haar beurt onderdeel van Lloyds Banking Group (LBG). Meer informatie over LBG vindt u op www.lloydsbankinggroup.com.

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens worden als persoonsgegevens beschouwd als de informatie in combinatie met andere gegevens naar u te herleiden is. Denk hierbij aan uw naam, adresgegevens, e-mailadres, Burgerservicenummer etc. Dit soort gegevens wordt door Bank of Scotland bijvoorbeeld verkregen wanneer u ons belt, een e-mail stuurt of online gegevens invoert. Daarnaast kan Bank of Scotland gegevens over u ontvangen van derde partijen, bijvoorbeeld van een verzekeringsmaatschappij in verband met uw hypotheekaanvraag.

Waarvoor verwerkt Bank of Scotland uw persoonsgegevens?

Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag (zoek op Bank of Scotland plc te Amsterdam). Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wbp verwerkt:
 

 1. Om een relatie met u aan te gaan of te beheren
  Bank of Scotland heeft gegevens van u nodig, indien u een hypotheek of spaarrekening af wenst te sluiten. Ook voor het beheren van uw lening zijn de gegevens benodigd, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen of het afhandelen van klachten.
 2. Om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren
  Bank of Scotland verwerkt gegevens om u als klant goed van dienst te kunnen zijn. Via post of per e-mail kunt u op de hoogte worden gebracht van nieuwe producten. U kunt er voor kiezen om niet benaderd te worden voor marketingactiviteiten. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje ‘Wat zijn uw rechten?’.
 3. Om analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden te verrichten
  Bank of Scotland verwerkt persoonsgegevens om bijvoorbeeld inzichtelijk te maken hoeveel klanten een bepaald product hebben afgesloten. Bank of Scotland verwerkt de gegevens echter niet langer dan noodzakelijk is.
 4. Om uw en onze belangen te kunnen beschermen
  Bank of Scotland vindt het belangrijk dat uw en onze belangen worden beschermd. Om deze redenen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.
 5. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Bank of Scotland is wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties indien zij hier om vragen. Een voorbeeld hiervan is de Belastingdienst. Bank of Scotland is wettelijk verplicht om de gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken voor het bepalen van de te heffen belasting

Wanneer deelt Bank of Scotland uw gegevens met derden?

Bank of Scotland deelt gegevens met derden. Hieronder staat een overzicht van voorbeelden van situaties en derden waarmee wij uw gegevens kunnen delen.

 1. Als dit volgens de overeenkomst is toegestaan
  Bank of Scotland kan gegevens met derde partijen delen als dit volgens de overeenkomst is toegestaan.
 2. Als dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting
  Zoals eerder aangegeven is Bank of Scotland verplicht om gegevens met bijvoorbeeld de Belastingdienst te delen.
 3. Om uw en onze belangen te beschermen
  Onder andere in het geval van fraude deelt Bank of Scotland gegevens om de belangen van u en de financiële sector te beschermen.
 4. Voor onderzoek en voorkoming van criminele activiteiten
  Bank of Scotland deelt gegevens met derde partijen als dit benodigd is voor het onderzoek of voorkoming van criminele activiteiten zoals witwassen of het financieren van terrorisme.
 5. Voor het uitvoeren van de overeenkomst
  Voor het uitvoeren van de overeenkomst kan het zijn dat gegevens worden gedeeld met derde partijen. Zo maakt Bank of Scotland voor het betalingsverkeer voor hypotheken gebruik van de Rabobank. Voor de hypotheekadministratie maakt Bank of Scotland gebruik van Stater.
 6. In het geval van een betalingsachterstand
  Bij betalingsachterstanden op de hypotheek kan Bank of Scotland gebruik maken van een incassobureau of een deurwaarder om de achterstand te voldoen. Ook kan het zijn dat een betalingsachterstand wordt doorgegeven aan het BKR.
 7. Aan andere partijen die verbonden zijn aan uw hypotheek
  Bank of Scotland kan gegevens delen met het Waarborgfonds Eigen Woning indien u een hypotheek heeft met NHG. Daarnaast kan het zijn dat Bank of Scotland gegevens deelt met uw verzekeringsmaatschappij indien een verzekering aan uw hypotheek is gekoppeld.
 8. Voor het uitvoeren van het Deposito Garantiestelsel
  Bank of Scotland kan gegevens over Spaartegoeden delen met de toezichthouder in het kader van het uitvoeren van het Depositogarantiestelsel.
 9. Na uw uitdrukkelijke toestemming
  Bank of Scotland zal u uitdrukkelijk om toestemming vragen als zij voornemens is om uw gegevens in andere dan bovenstaande situaties met derde partijen te delen.

Bank of Scotland zal er altijd voor zorgen dat gegevens door derden met de grootste zorg worden behandeld en dat derde partijen uw gegevens alleen conform onze opdracht gebruiken. Bank of Scotland verplicht samenwerkende partijen contractueel om zich te houden aan de Wbp. Alleen met uw toestemming zal Bank of Scotland uw gegevens aan andere partijen verstrekken om u een product of dienst van die partij te verkopen.

Waar bewaart Bank of Scotland uw gegevens?

De gegevens die u aanlevert, worden opgenomen in een database. Dit kan gaan om gegevens die u ons schriftelijk, elektronisch, telefonisch of via een andere weg aanlevert. Uw gegevens worden normaal gesproken verwerkt in onze systemen die zich binnen de Europese Unie bevinden. Er bestaat een mogelijkheid dat gegevensverwerking in opdracht van Bank of Scotland plaatsvindt buiten de Europese Unie. In een dergelijke situatie zullen veiligheidsstandaarden van toepassing zijn die vergelijkbaar zijn met de standaarden binnen de Europese Unie.

De informatie die u invoert in de aanvraagmodule voor een hypotheek op onze website wordt door ons alleen bewaard als u de aanvraagmodule op de website heeft afgerond. Sluit u de sessie af zonder de aanvraag te voltooien, dan worden uw gegevens direct gewist. Als u de aanvraag wel voltooit, worden de door u ingevoerde gegevens door ons gebruikt in het kader van uw aanvraag. In de aanvraagfase voor de hypotheek worden uw gegevens ingevoerd in het hypotheekadministratiesysteem van ons administratiekantoor Stater Nederland B.V. Als u informatie aanlevert over een mede-aanvrager voor een hypotheek, gaan wij er van uit dat u de toestemming heeft van de mede-aanvrager voor het verstrekken van deze informatie. Tegelijkertijd accepteert u dat informatie over uzelf beschikbaar is voor uw mede-aanvrager.
Bank of Scotland zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om uw hypotheek en/of spaarrekening te kunnen beheren.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bij de aanvraag of bij bepaalde wijzigen van een hypotheek controleert Bank of Scotland het BKR register. In het BKR register is informatie over schulden te vinden. Daarnaast is Bank of Scotland verplicht om in bepaalde situaties melding te maken bij het BKR. Op de website van het BKR kunt u meer informatie vinden over verschillende registraties.

Het checken van uw identiteit

Bank of Scotland vraagt voor het openen van een spaarrekening en het afsluiten van uw hypotheek een kopie van uw legitimatiebewijs op. Bank of Scotland verifieert voor de aanvraag voor uw hypotheek of het document niet als vermist of gestolen staat geregistreerd en zal de echtheid van de kopie van uw identiteitsbewijs controleren.

Het monitoren van ongebruikelijke transacties en het voorkomen van witwassen en fraude en bestrijden van terrorisme

Om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme screent Bank of Scotland transacties. Bank of Scotland kan aanvullende informatie vragen als een transactie als ongebruikelijk wordt beschouwd. Daarnaast kan het zijn dat ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Bank of Scotland kan uw werkgever raadplegen bij vragen over de werkgeversverklaring of loonstrook. Bank of Scotland heeft de mogelijkheid om waarschuwingssystemen en het incidentenregister te raadplegen en persoonsgegevens vast te leggen om de belangen van uzelf, Bank of Scotland en de maatschappij te beschermen. Meer informatie kunt u vinden op dewebsite van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Bijzondere persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij in specifieke situaties bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld in geval van fraude kan het zijn dat er strafrechtelijke gegevens worden verwerkt. Daarnaast kan het zijn dat u gegevens betreffende uw gezondheid deelt door deze informatie telefonisch of per e-mail aan Bank of Scotland kenbaar te maken. Bank of Scotland zal deze bijzondere persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de Wbp en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Opname van telefoongesprekken en social media

Het kan zijn dat telefoongesprekken worden opgenomen. Bank of Scotland gebruikt deze opnames voor trainingen en wil daarmee de kwaliteit van de dienstverlening aan u verbeteren. Ook kan het zijn dat telefoongesprekken worden teruggeluisterd in het kader van de klachtenafhandeling of fraudeonderzoek. Telefoongesprekken worden 6 maanden bewaard en worden op verzoek eerder verwijderd indien er geen wettelijke verplichting is om deze te bewaren.

Bank of Scotland kan ook opmerkingen en meningen op social media monitoren, bijvoorbeeld als onderdeel van ons kwaliteitsverbeteringsbeleid. Daarnaast is het mogelijk dat Bank of Scotland social media monitort in het kader van fraudeonderzoek en onderzoek naar ongebruikelijke transacties.

Veiligheid

Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van criminaliteit verzoeken wij u om altijd te controleren of een bericht of telefoontje daadwerkelijk van Bank of Scotland afkomstig is. Als u niet zeker weet of u een medewerker van Bank of Scotland aan de lijn heeft kunt u contact opnemen met het telefoonnummer dat staat vermeld op onze website.

Bank of Scotland zal nooit om uw wachtwoord of inloggegevens vragen. Meer informatie over e-mail en onze website vindt u meer informatie onder ‘Veiligheid’.

Het gebruik van cookies

U kunt de website van Bank of Scotland bezoeken zonder dat er wordt geïdentificeerd wie u bent of dat er andere informatie over u wordt vrijgegeven. Bank of Scotland maakt echter wel gebruik van cookies waardoor er informatie op uw computer wordt op¬geslagen om de functionaliteit van de website te verbeteren en het website bezoek te analyseren. Cookies worden veelvuldig gebruikt op het internet. Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u in ons cookiebeleid vinden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de mogelijkheid om kosteloos uw persoonsgegevens schriftelijk op te vragen bij Bank of Scotland, zodat u deze kunt inzien en bij eventuele onjuistheden kunt laten corrigeren of laten verwijderen. Bank of Scotland zal vervolgens uw verzoek uiterlijk binnen 4 weken afhandelen. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingacties of marktonderzoek van Bank of Scotland kunt u dit aangeven bij onze Spaar Service Desk of Hypotheek Service Desk. Ook kunt u in uw persoonlijke internetbankieromgeving bij uw Internet Spaarrekening aangeven dat u geen informatie en aanbiedingen van Bank of Scotland wilt ontvangen.

Wijzigingen in het privacy statement

Bank of Scotland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom van belang dat u het privacy statement regelmatig in de gaten houdt. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd in januari 2017.